Home / Общи Условия

Общи Условия

I. ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ”ИВАНЕТ” ЕООД, ЕИК 102913139 (наричано за краткост „Иванет“) и Посетителите на уеб-сайта https://www.ivanet.eu (наричан за краткост „Сайтът“).

Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА

Информация относно Иванет:

Наименование: ”ИВАНЕТ” ЕООД

ЕИК: 102913139

Седалище и адрес на управление:

БЪЛГАРИЯ

област Бургас, община Бургас

гр. Бургас 8000

ж.к. СЛАВЕЙКОВ, бл. 127, ет. 2

Данни за кореспонденция:

БЪЛГАРИЯ

област Бургас, община Бургас

гр. Бургас 8000

ж.к. СЛАВЕЙКОВ, бл. 127, ет. 2,

e-mail: [email protected] ,

тел.: 0896/682798

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19

факс: 02/915 35 25

е-mail: [email protected]

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Сайтът на Иванет предоставя на Посетителите информация относно дейността, услугите и цените на Иванет, както и достъп до публикуваните новини и материали.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на Иванет и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Иванет.

Изображенията в Сайта на Иване ти другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на Иванет не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварителното писмено съгласие на Иванет.

Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на Иванет, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Иванет не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на Иванет върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Иванет предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта му в Интернет.

Иванет не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.

Считано от 28.05.2018 г., което е началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни), съгласието за обработка на личните данни се взема от Посетителя изрично, в писмен вид и за всеки конкретен случай.

V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Иванет по всяко време, като Иванет своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени.

Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от Иванет.

VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Иванет прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Иванет не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Иванет за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Иванет не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Иванет не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Иванет има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на Иванет при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 11.05.2018 г.